Bộ chuyển đổi Delta BUSINESS UNIT

Bộ chuyển đổi Delta

Bộ chuyển đổi Delta
●Nhà cung ứng bộ chuyển đổi Delta đầu tiên từ 7/2011 đến nay, biên chế bảo trì hoàn chỉnh đầy đủ, khoảng 5-10 người.
●Trong thời gian bảo hành, trong 1-2 ngày làm việc sau khi báo sửa đến bảo trì tại hiện trường, áp dụng phương thức đổi máy.
●Có thể hỗ trợ cung cấp huấn luyện giáo dục Giải thích thao tác bộ chuyển đổi Delta một lần.
●Có kinh nghiệm tích hợp hệ thống 10 năm trở lên, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật tốt, có thể hỗ trợ chỉ đạo kỹ thuật hiện trường.
Đăng nhập